Regulamin

Postanowienia ogólne

1. TWOJAPAKA.pl z siedzibą w Częstochowie zwana dalej TWOJAPAKA.pl, świadczy dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, zwanych dalej ZLECENIODAWCĄ, usługi pośrednictwa polegające na przyjmowaniu zleceń i przekazywania do realizacji firmom współpracującym z TWOJAPAKA.pl

2. TWOJAPAKA.pl jest właścicielem i administratorem logistycznej platformy transakcyjnej www.twojapaka.pl oraz wszelkich praw autorskich związanych z nazwą i znakiem towarowym TWOJAPAKA.pl

3. Laurex Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Kopernika 21 w Częstochowie jest właścicielem marki TWOJAPAKA.pl.

4. Integralną częścią niniejszego regulaminu stanowią regulaminy firm kurierskich, z jakich można skorzystać w serwisie TWOJAPAKA.pl. Treści tych regulaminów można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych firm.


Definicje

1. TWOJAPAKA.pl – Zleceniobiorca

2. Zleceniodawca – klient, osoba fizyczna, która dokonuje zamówienia w systemie transakcyjnym www.twojapaka.pl. ZLECENIODAWCĄ przesyłki może być zarówno nadawca jak i odbiorca. W przypadku, gdy ZLECENIODAWCĄ jest odbiorca list przewozowy wygenerowany z systemu TWOJAPAKA.pl  musi zostać przesłany droga elektroniczną lub faxem do nadawcy.

3. Przewoźnik – wyspecjalizowana firma kurierska lub logistyczna, będąca partnerem TWOJAPAKA.pl.

4. Rejestracja – proces w którym ZLECENIODAWCA zakłada konto w Systemie Transakcyjnym TWOJAPAKA.pl tworząc unikalne konto użytkownika z unikalnym LOGINEM oraz HASŁEM dostępu, oraz pozostawia dane kontaktowe wykorzystywane do odbierania lub dostarczania przesyłek a także do wystawiania rachunków.

5. Użytkownik – ZLECENIODAWCA, nadawca lub odbiorca przesyłki. Użytkownik dokonuje zapłaty za wybraną usługę.

6. Login – unikalny ciąg znaków służący do logowania w Systemie Transakcyjnym TWOJAPAKA.pl.

7. Hasło – unikalny ciąg znaków służący do logowania w Systemie Transakcyjnym TWOJAPAKA.pl. Każdy użytkownik we własnym interesie ma obowiązek zachowania Logiku i Hasła w tajemnicy i nie udostępniania go osobom trzecim.

8. Kalkulator Kosztów – specjalnie przygotowany formularz służący do oszacowania kosztów usługi kurierskiej i wyboru najbardziej atrakcyjnej oferty.

9. Formularz Zlecenia – specjalne oprogramowanie przeznaczone do wyceny oraz zamówienia usługi, w którym ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do pozostawienia danych dotyczących wagi i wymiarów przesyłki, zawartości, wartości przesyłki, usług dodatkowych oraz danych teleadresowych nadawcy i adresata. Na podstawie podanych informacji system transakcyjny wyliczy koszt usługi.

10. System transakcyjny – platforma logistyczna umieszczona na stronie internetowej pod adresem www.twojapaka.pl służąca do składania zleceń na usługi kurierskie i przewozowe, zarządzania płatnościami, zleceniami oraz kontaktami ZLECENIODAWCY.

11. Skarbonka – konto służące do zasilania dowolną kwotą w walucie PLN w dowolnym momencie, która pozostaje do dyspozycji ZLECENIODAWCY przy zamawianiu usług. Skarbonka jest zasilana tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek TWOJAPAKA.pl i jest doładowana w momencie otrzymania środków lub za pośrednictwem przelewów internetowych Transferuj.pl lub Dotpay.pl

12. List przewozowy – dokument przewozowy wygenerowany przez system TWOJAPAKA.pl na podstawie którego wybrany przez ZLECENIODAWCĘ przewoźnik odbiera i dostarcza przesyłkę do adresata. List przewozowy jest dołączany do paczki i stanowi jednocześnie zawarcie umowy pomiędzy ZLECENIODAWCĄ a TWOJAPAKA.pl i Przewoźnikiem.

13. Paczka – koperta, paczka, paleta lub inny ładunek przygotowany przez ZLECENIODAWCĘ do odbioru przez kuriera i doręczenia do odbiorcy według określonych w niniejszym regulaminie zasad pakowania.

14. Przesyłka – jedna lub więcej paczek przekazanych do doręczenia w ramach jednego listu przewozowego.

15. Waga rzeczywista – waga przedstawiona w kg umieszczona na liście przewozowym, która wynika z wagi towaru oraz opakowania

16. Waga Gabarytowa – jeżeli waga gabarytowa jest większa od wagi rzeczywistej cena za usługę będzie naliczana według wagi gabarytowej. Waga gabarytowa jest obliczana według wzoru danego Przewoźnika zawartych w stosownych regulaminach.

17. Przesyłka „Za Pobraniem” – warunkiem odbioru przesyłki jest uiszczenie kurierowi kwoty wskazanej na liście przewozowym przez nadawcę.

18. Przesyłka „ROD” – przesyłka, do której nadawca dołącza dokument np. fakturę, dokument WZ lub inny własny formularz, który w momencie dostarczenia przesyłki musi być potwierdzony przez odbiorcę i odesłany do nadawcy.


Rejestracja w systemie TWOJAPAKA.pl i zamawianie usług

1. TWOJAPAKA.pl zobowiązuje się do udostępnienia systemu transakcyjnego, poprzez który ZLECENIODAWCA otrzymuje dostęp do zamawiania usług kurierskich wybranych przewoźników, za które  TWOJAPAKA.pl pobierze stosowną opłatę wskazaną w cenniku usług lub wyliczoną w Kalkulatorze Kosztów.

2. TWOJAPAKA.pl zobowiązuje się przechowywać pozostawione przez ZLECENIODAWCĘ dane, a w szczególności dane osobowe, w sposób zgodny ze standardami bezpieczeństwa oraz używać ich wyłącznie do prawidłowego wykonywania zleconych usług oraz dla przekazywania informacji o zleconych usługach i w celach marketingowych.

3. Warunkiem wykonania usługi przez TWOJAPAKA.pl na rzecz ZLECENIODAWCY jest uzupełnienie danych w Formularzu Zlecenia oraz dokonanie płatności za jej wykonanie.

4. Opłata za przesyłki oraz inne usługi związane z ich obsługą ustalana jest według aktualnie obowiązującego cennika TWOJAPAKA.pl .

5. W przypadku zaniżenia wagi lub wymiarów paczki a także ominięcia deklaracji dotyczących opcji paczki czy dostawy np. paczka niestandardowa czy dostawa na adresy prywatny a także zamówienia usług dodatkowych poza systemem TWOJAPAKA.pl , niezależnie od pobranej opłaty za usługę TWOJAPAKA.pl   naliczy opłaty dodatkowe wynikające z cennika.

6. Korzystanie z usług świadczonych przez TWOJAPAKA.pl możliwe jest jedynie za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, po uprzednim zarejestrowaniu się.

7. W celu prawidłowej realizacji usługi przez TWOJAPAKA.pl , ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do pozostawienia w formularzu zlecenia prawidłowych danych teleadresowych odbiorcy.

8. ZLECENIODAWCA jest zobligowany do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym pozostawienia danych w formularzu zlecenia, a także do starannego jej zabezpieczenia, uniemożliwiającego zniszczenie zawartości zleconej Przesyłki, jak również innych Przesyłek uczestniczących w transporcie Przewoźnika.

9. ZLECENIODAWCA jest zobowiązany oddać przesyłkę Przewoźnikowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

10. Przesyłki, które ze względu na swoje właściwości lub zawartości wymagają opakowania, ZLECENIODAWCA zobowiązany jest oddać ją w opakowaniu. Opakowanie powinno między innymi:

• być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe,
• być odpowiednio wytrzymałe,
• uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,
• być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie, np.: „Ostrożnie! Szkło”, „Góra/dół”, „Nie przewracać”, itp. Wymienione oznakowanie może być w formie widocznego opisu na przesyłce lub w formie wydrukowanych z Systemu Transakcyjnego oznaczeń, naklejonych na opakowanie przesyłki.

11. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.

12. W przypadku, gdy przedmiotem usługi są przesyłki szczególnie wartościowe, ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do zadeklarowania w formularzu zlecenia rzeczywistej ich wartości dla każdej sztuki oddzielnie lub dla jednej paczki

13. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych TWOJAPAKA.pl ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy właściwości przesyłki były podane przy zawarciu umowy.

14. Przed przyjęciem przesyłki do przewozu Przewoźnik ma prawo żądać od ZLECENIODAWCY jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom ZLECENIODAWCY zawartych w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług przewozowych oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.

15. Przewoźnik nie przyjmuje do wykonania usługi po zawarciu umowy, jeżeli:

• przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję,
• przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,
• przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta,
• przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,
• przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
• przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych,
• przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne,
• przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona,
• przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki,
• ze względu na przepisy ustawy Prawo pocztowe, przewóz przesyłek jest zabroniony lub też ustawa przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez operatora publicznego (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).

16. Przewoźnik ma prawo odstąpić od wykonania usługi w przypadku:

• niemożności jej wykonania z uwagi na działanie siły wyższej bądź klęski żywiołowej,
• niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez ZLECENIODAWCĘ,
• gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym.

17. ZLECENIODAWCA przyjmuje do wiadomości, iż TWOJAPAKA.pl i Przewoźnik w okolicznościach uzasadniających domniemanie działania wbrew niniejszemu Regulaminowi wykonywania usług lub też aktu niezgodnego z obowiązującymi porządkiem prawnym niezwłocznie powiadamia właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.

18. ZLECENIODAWCA może zlecać usługę w formularzu zlecenia 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Zlecenia nadania przesyłki otrzymane przez TWOJAPAKA.pl po godzinie 14.00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane następnego dnia roboczego.

19. Doręczenie przesyłki w sobotę lub niedzielę jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku zlecenia jej nadania w piątek poprzedzający te dni.

20. Przyjęcie przesyłki od ZLECENIODAWCY odbywa się na podstawie czytelnie wydrukowanego listu przewozowego, dostępnego po skonfigurowaniu przesyłki w Systemie Transakcyjnym. Potwierdzeniem odbioru przesyłki przez Przewoźnika jest podpisany przez kuriera Protokół Przekazania Przesyłki.

21. W przypadku wysyłania przesyłek wielopaczkowych, ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do wydrukowania oddzielnego listu przewozowego na każdą z paczek oraz opisać, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość paczki, poprzez oznakowanie, np.: „Ostrożnie! Szkło”, „Góra/dół”, „Nie przewracać”, itp. Wymienione oznakowanie może być w formie widocznego opisu na paczce lub w formie wydrukowanych z Systemu Transakcyjnego oznaczeń, naklejonych na opakowanie paczki.

22. W razie wysyłania przez ZLECENIODAWCĘ przesyłek COD ''za pobraniem'', TWOJAPAKA.pl lub bezpośrednio Przewoźnik zwróci pobrane od Odbiorcy pieniądze w terminie od 15 dni po odebraniu przesyłki przez odbiorcę. Termin zwrotu pobrania liczony jest w dniach roboczych i zaczyna bieg od dnia następnego po doręczeniu przesyłki do odbiorcy.

23. W razie zwrotu przesyłki do ZLECENIODAWCY, ten jest zobowiązany pokryć 100% kosztów związanych z wysyłką przesyłki zwrotnej. Kwota ta jest równa kwocie wysłania przesyłki i może być powiększona o dodatkowe dopłaty związane z weryfikacją przesyłki.

Reklamacje

1. TWOJAPAKA.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przewozu , a w szczególności jeśli:

• przesyłka została źle zaadresowana (np. błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze lub miejscowości odbiorcy),
• adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby (w przypadku firmy),
• odbiorca odmówi spełnienia warunków doręczenia przesyłki (np. wpłacenia kwoty pobrania),
• zaistnieją przypadki wskazane w punkcie 16 rozdział 3 niniejszego regulaminu

2. Usługa uznana będzie za niewykonaną w przypadku gdy:

• zaistnieją przypadki wskazane w 16 rozdział 3 niniejszego regulaminu,
• przesyłka zaginie z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, w trakcie świadczenia usługi,
• przesyłki nie można doręczyć Odbiorcy ani zwrócić ZLECENIODAWCY z powodu braku lub błędnego adresu ZLECENIODAWCY,

3. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki, Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela Przewoźnika. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela Przewoźnika). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do ZLECENIODAWCY na jego koszt.

4. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą. 

5. ZLECENIODAWCA zobowiązany jest zatrzymać Protokół Przekazania Przesyłki i okazania go w oryginale w przypadku reklamacji. 

6. Wszelkie reklamacje związane z: niewykonaniem usługi, opóźnieniem, zagubieniem, uszkodzeniem, ubytkiem przesyłki, przyjmuje TWOJAPAKA.pl przy pomocy formularza zgłoszenia reklamacji.

7. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia reklamacji są:
• Zleceniodawca
• Odbiorca w przypadku, gdy Zleceniodawca zrzeknie się na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszczeń; z zastrzeżeniem lit c);
• Odbiorca, któremu przysługuje prawo rozporządzania przesyłką i będący jednocześnie konsumentem.
Zwani dalej Reklamującym.

8. Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia, jak również związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki, winny być zgłoszone pisemnie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odbioru przesyłki.

9. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 9, TWOJAPAKA.pl wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

10. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

• nazwę albo imię i nazwisko oraz adres Reklamującego;
• tytuł reklamacji oraz uzasadnienie;
• udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:
 w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych)
lub
kalkulację kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osób uprawnionych do reprezentacji – w przypadku producentów
lub
faktura za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana;
• potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy);
• udokumentowaną kwotę roszczenia;
• dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności;
• wykaz załączonych dokumentów;
• kopie protokołu sporządzonego na wniosek i w obecności ZLECENIODAWCY lub Odbiorcy przez przedstawiciela TWOJAPAKA.pl , w przypadku reklamacji z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki;
• podpis Reklamującego,
• dokument wykazujący umocowanie w przypadku złożenia reklamacji przez pełnomocnika Reklamującego.

11. Po rozpatrzeniu reklamacji TWOJAPAKA.pl lub Ubezpieczyciel w imieniu TWOJAPAKA.pl w terminie 30 dni od otrzymania pełnej dokumentacji reklamacji, powiadamia Reklamującego pisemnie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:

• określenie sposobu załatwienia reklamacji, w tym ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób jej przekazania;
• uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji, w przypadku nie uznania części lub całości roszczeń Reklamującego.

12. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji przez TWOJAPAKA.pl lub Ubezpieczyciela w imieniu TWOJAPAKA.pl , albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia kompletnej reklamacji.

13. Spór cywilnoprawny między ZLECENIODAWCĄ, Odbiorcą a TWOJAPAKA.pl może być zakończony polubownie w drodze postępowania mediacyjnego.

14. Postępowanie mediacyjne prowadzi Prezes UKE w trybie określonym w art. 62a ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawa pocztowe (tj. Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).

15. Spór cywilnoprawny pomiędzy Zleceniodawcą lub Odbiorcą przesyłki a TWOJAPAKA.pl może być także zakończony w postępowaniu przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie UKE działającym na zasadach określonych w art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004, Nr 171, poz. 1800)

Wystawiający – dane:

1. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. Nr 2174 z późn. Zm.), wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów i korekt tych faktur oraz wezwań do zapłaty w formie elektronicznej.

2. Zobowiązuje się przyjmować faktury, o których mowa w pkt 1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.

3. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o nowym adresie.

4. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

5. Proszę o przesyłanie faktur drogą elektroniczną na podany poniżej adres e-mail:

biuro@twojapaka.pl

Płatności za usługi i faktury

1. Za wszystkie usługi zamówione przez ZLECENIODAWCĘ, TWOJAPAKA.pl naliczy opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie http://www.twojapaka.pl/

2. Płatności dokonywane są z góry za pośrednictwem kart kredytowych, systemu płatniczego transferuj.pl, dotpay.pl lub konta Pre-Paid zasilanego tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek TWOJAPAKA.pl, a także w cyklu fakturowania po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem

3. W przypadku braku płatności za usługi w przypadku faktur przelewowych TWOJAPAKA.pl może skompensować należności z pobraniami, należącymi do klienta.

 

Dane osobowe

1. Korzystanie z Serwisu lub z poszczególnych oferowanych w nim  usług może wiązać się z koniecznością podania przez klienta, lub odwiedzającego danych osobowych. W takim przypadku brak udostępnienia danych osobowych, podanie nieprawdziwych danych osobowych, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może spowodować ograniczenie możliwość korzystania z Serwisu lub z poszczególnych  usług oferowanych przez Serwis TWOJAPAKA.pl.

2. Serwis TWOJAPAKA.pl zapewnia ochronę danych osobowych zgodną z wymaganiami określonymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UEL 199 z dnia 04.05.2016 r., str. 1) – dalej: RODO.

3.  Administratorem danych osobowych jest: Laurex Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 45, mail: biuro@twojapaka.pl), NIP 527-276-36-60, REGON 363981420.

4. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych w związku z działaniem Serwisu należy zgłaszać na adres mailowy: biuro@twojapaka.pl

5. Szczegółowo kwestie związane z ochroną danych osobowych reguluje Polityka Prywatności dostępna pod linkiem: https://www.twojapaka.pl/strona/wyswietl/83/polityka-prywatnosci

 

Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Warunki świadczenia usług znajdują się w Centrali i we wszystkich oddziałach TWOJAPAKA.pl   oraz są opublikowane na stronie internetowej: www.twojapaka.pl. ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do zapoznania się z Warunkami przed przekazaniem przesyłki TWOJAPAKA.pl .

2. Niniejszy Regulamin świadczenia Usług wchodzi w życie z dniem 29-02-2017

3. TWOJAPAKA.pl jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia następujących zdarzeń: zmiany przepisów, zmiany sposobu świadczenia usług przez niego.

4. Zleceniodawca zostanie powiadomiony przez TWOJAPAKA.pl drogą elektroniczną o planowanych zmianach regulaminu. 

5. W przypadku gdyby Zleceniodawca nie zgadzał się z proponowanymi zmianami regulaminu ma prawo wypowiedzieć umowę w ciągu 7 dni.

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x